Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. Gminy Siedlce

Siedlce, 09.09.2019

Protokół

Siedlce, 05.09.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji została wybrana następująca kandydatura:

 1. Pan Łukasz Albin Wawryniuk, zam. Nowe Mierzwice

stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)

Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na w/w stanowisku pracy oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana niektórych treści LSR jest związana z wnioskami organów LGD.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów LGD znajdą Państwo poniżej:

 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji realizowanych przez inne podmioty inne niż LGD - propozycja zmian
 3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność - propozycja zmian
 4. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - propozycja zmian

 Opublikowano: 22.08.2018

geocaching strona

Zachęcamy do udziału w konkursach „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” oraz „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Tematem przewodnim konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej” są skrytki geocachingowe oraz questy zlokalizowane na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemie Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Konkurs polega na odnalezieniu jak największej liczby skrytek geocachingowych oraz przejściu jak największej liczby questów, które znajdują się na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Za każde odnalezienie skrytki geocachingowej uczestnik otrzyma 1 punkt. Odnalezienie powinno być potwierdzone elektronicznym wpisem oraz wpisem w tradycyjnym logbooku skrytki. Wpisy będą weryfikowane po zakończeniu konkursu przy pomocy systemu geocaching.com oraz logbooków w skrytkach. Natomiast za każde ukończenie questa uczestnik otrzyma 3 punkty. Każde ukończenie questa powinno być udokumentowane pieczęcią przybitą na ulotce questa, która zostanie okazana Komisji konkursowej w celu weryfikacji.

Każdego, kto chciałby podzielić się turystycznymi wrażeniami z rodzinnych wycieczek mających na celu odkrywanie skrytek geocachingowych oraz questów z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce - gmina wiejska, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) zapraszamy do udziału w konkursie „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”.

Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst opisujący przygody związane z odkrywaniem skrytek geocachingowych oraz questów na terenie LGD Ziemi Siedleckiej. Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i zaobserwowane atrakcje. Do każdego tekstu (do 10 000 znaków ze spacjami) możecie dołączyć także do 5 zdjęć związanych z opisywaną przez Was rodzinną przygodą. Tekst nie może mieć charakteru artykułu reklamowego.

Autor najciekawszego tekstu zostanie uhonorowany atrakcyjną nagrodą.

Regulaminy:

 1. Regulamin konkursu „Najaktywniejszy Odkrywca Skarbów Ziemi Siedleckiej”
 2. Regulamin konkursu „Rodzinne wyprawy odkrywców po skarby Ziemi Siedleckiej”

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 9 sierpnia 2019r. nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
 3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
 4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
 5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
 6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
 7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 1. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.
 2. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
 3. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
 4. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 –2020
  w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
 2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
 3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących w ramach wdrażania LSR,
 4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
 5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
  i zaplanowanych w niej wskaźników,
 8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
 9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
 10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
  w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
 11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji ,zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
 12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
  w ramach LSR,
 13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
  i międzynarodową,
 14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
 15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  składającego ofertę),
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI" – w terminie do 19 sierpnia do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu
/-/ Hubert Pasiak

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach przystąpił do realizacji operacji „Aktywizacja mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej- konferencja”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

W związku z tym, zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się 25 września br. o godz. 9.30 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21, na sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Operacja kierowana jest do 90 mieszkańców wsi województwa mazowieckiego, w szczególności: rolników, prowadzących działalność agroturystyczną/ turystykę wiejską, zagrody edukacyjne, liderek KGW i stowarzyszeń oraz przedstawicieli LGD, organizacji pozarządowych, zajmujących się w ramach swojego działalności podejmowaną w ramach operacji tematyką.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt:

Maria Sudnik
MODR Oddział Siedlce
ul. Kazimierzowska 21
tel. 25 640 09 11
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik:
PROGRAM KONFERENCJI

ksow

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  7/2019, 8/2019 i 9/2019.

 • NABÓR 7/2019 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 420 000 zł.

 • NABÓR 8/2019 "Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 350 000 zł.

 • NABÓR 9/2019 "Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 7 a lub b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 9 wniosków. W dniu 01 lipca 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 7/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 8/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 01.07.2019


Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

 • NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł.

 • NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

 • NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 11 wniosków. W dniu 17 kwietnia 2019 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 1/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 2/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 3/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 4/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 5/2019
nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Opublikowano: 18.04.2019

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. od godz. 14.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 17.06.2019r.

forum1

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 13.06.2019

projektwspolpracypasek

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie wystąpienia (PRELEGENT) podczas „Forum Organizacji Pozarządowych – Rola NGO w Aktywnej Turystyce”.
• Czas trwania wystąpienia: 2 godziny
• Uczestnicy spotkania: do 40 osób – mieszkańcy obszaru LGD – przedstawicieli organizacji pozarządowych, za rekrutację i miejsce szkolenia odpowiada zamawiający LGD ZS.
• Zakres merytoryczny od prowadzącego trenera: znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych.
• Materiały dla uczestników: wydrukowane prezentacje dla każdego uczestnika.
• Miejsce realizacji: obszar LGD ZS.
• Zamawiający odpowiada za zapewnienie niezbędnego sprzętu (laptop, rzutnik, ekran itp.).

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100%

5. Zamawiający udzieli zamówienia trzem wykonawcom, którzy zaproponują najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Załącznik:
formularz oferty

Opublikowano: 06.06.2019

projektwspolpracypasek

Szanowni Beneficjenci!

Informujemy, że dnia 05.06.2019 r. zostały udostępnione nowe wersje wniosków o płatność wraz z instrukcja jego wypełniania w wersji 4z w zakresie:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokument są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa zestawu: notes + długopis

▪ kartki: min. 80 czystych kartek
▪ notes winien zawierać długopis
▪ wymiary: A5
▪ liczba: 40 sztuk

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 14.06.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100 %

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano: 06.06.2019

projektwspolpracypasek

event

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowisk w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Pani Kingi Rowickiej-Rogulskiej,
 2. Pani Katarzyny Markiewicz, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Izydory"
Siedlce, 29.05.2019
 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które się w LGD Ziemi Siedleckiej od 24.05.2019 r.

Data: 20.05.2019 r. (poniedziałek)
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro
Prowadzący: Beata Młyńska, Paweł Nasiłowski
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli przyrody, historii, geografii, sołtysów, lokalnych działaczy, przedstawicieli gmin i ośrodków kultury.

Termin i miejsce:

16 maja 2019 r. od godz. 14.00, Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA, Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

W programie:

 • Omówienie zasad geocachingu i regulaminu
 • Jak przygotować skrytkę wraz z wyposażeniem i maskowaniem
 • Jak zarejestrować skrytkę w systemie
 • Przydatne programy i aplikacje dla każdego miłośnika geocachingu
 • Możliwości wykorzystania geocachingu w edukacji regionalnej i promocji miejscowości

Wskazane jest, by uczestnik szkolenia posiadał już konto na www.geocaching.com oraz miał na koncie kilka znalezionych skrytek. Mile widziani na szkoleniu uczestnicy wyjazdu studyjnego do Górzna i spotkania informacyjnego.

Prosimy o przyniesienie na szkolenie małych i średnich zabawek (już niepotrzebnych w domu, np. resoraki, gogosy, figurki, zwierzątka itp.) lub gadżetów, które posłużą, jako przedmioty na wyminę wkładane do geoskrytek.

Zgłoszenia należy przysyłać do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z racji planowanego poczęstunku, proszę o potwierdzenie planowanego przybycia (do środy 15 maja, godz. 09.00).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 13.05.2019

projektwspolpracypasek

Termin: 24.05.2019r. - 06.06.2019r.

 1. NABÓR 7/2019 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja – 420 000 zł
 2. NABÓR 8/2019 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja - 350 000 zł
 3. NABÓR 9/2019 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, alokacja - 100 000 zł
 1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – alokacja 500 000 zł

W dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", alokacja - 100 000 zł

 1. Gmina Zbuczyn - „Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchórzew”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Grupa Ekologiczna - „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", alokacja - 250 000 zł

 1. Gmina Domanice - „Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, pow. Siedlecki ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domanicach - „Rewitalizacja zabytkowego budynku "Starej Plebanii" w Domanicach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku - „Renowacja organów w kościele w Krzesku – Majątku”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraku - „Plac gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Katarzyna Markiewicz - „Konserwacja trzech zabytkowych rzeźb z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Piotra i świętego Pawła w kaplicy cmentarnej w Wodyniach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", alokacja - 100 000 zł

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach- „Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycji”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", alokacja -100 000 zł

 1. 1. Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka - „Wsparcie rozwoju organizacji: Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i grup nieformalnych z terenu LGD Ziemi Siedleckiej poprzez organizację warsztatów”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS - II edycja”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", alokacja -100 000 zł

Nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", alokacja - 200 000 zł

 1. Miasto i Gmina Mordy - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”

Kwota dofinansowania – 199 747 zł (127 099 zł)

Informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

www

Informujemy, że dnia 19 kwietnia 2019 r. (piątek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące rozstrzygnięcia naborów wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady

Siedlce, 17.04.2019

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące teren Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, przedsiębiorców itp.) na spotkania informacyjne dotyczące nowoczesnych narzędzi aktywnej turystyki i promocji regionu, które odbędą się:
- we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., o godz. 18.00 w Krzeskim Domu Kultury,
- w środę, 17 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w Dworze Mościbrody (restauracja Dworska).

Ponadto prosimy o przygotowanie na spotkanie propozycji ciekawych miejsc z terenu Państwa gminy.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu współpracy "Promocja regionów poprzez aktywną turystykę".

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 15.04.2019 r. od godz. 14.30 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji,
w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 08.04.2019r.

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące teren Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, przedsiębiorców itp.) na spotkania informacyjne dotyczące nowoczesnych narzędzi aktywnej turystyki i promocji regionu, które odbędą się:
- we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., o godz. 15.00 w Wiejskim Dom Kultury, Krzesk-Królowa Niwa 154, 08-111 Krzesk,
- w środę, 17 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00 w Dworze Mościbrody, Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew.

Ponadto prosimy o przygotowanie na spotkanie propozycji ciekawych miejsc z terenu Państwa gminy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 05.04.2019

projektwspolpracypasek

Zapraszamy na geocachingowy wyjazd studyjny.

W ramach zadania zaplanowano 3-dniowy wyjazd do Polskiej stolicy geocachingu w województwie kujawsko – pomorskim wszystkich partnerów Projektu Współpracy. Celem wyjazdu jest zaprezentowanie uczestnikom projektu oferty turystycznej w miejscu, gdzie natężenie skrytek na 1 km2 jest największe w Polsce, praktyczne zwiedzanie PowerTraila, Skarby Lasu, poszukiwania 8 rodzajów skrytek, wykład metodyczny dot. geocachingu, spotkanie z lokalnymi keszerami – twórcami skrytek w okolicy Górzna, spotkania i dyskusje dot. geocachingu np. zakładania skrytek, serwisowania itp., uczestnictwo w lokalnym evencie geocacherskim. Celem wyjazdu studyjnego jest również wzajemne poznanie się, integracja osób zaangażowanych w grę gocachingową, wymiana doświadczeń podczas tworzenia nowych skrytek, co ułatwi tworzenie nowej oferty edukacyjno- turystycznej oraz przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju gocachingu na obszarze każdej LGD.

Liczba osób: 12 osób

Termin i miejsce:

8-10 maja 2019 r. od godz. 14.00, Hotel Wapionka, Górzno

Zgłoszenia należy przysyłać do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 05.04.2019

projektwspolpracypasek

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. PRODENTAL Martyna Rosińska
Siedlce, 18.03.2019
 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie na realizację operacji na wniosek:

 1. Bartosz Murawiec
Siedlce, 08.03.2019
 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które się w LGD Ziemi Siedleckiej od 04.03.2019 r.

Data: 08.03.2019 r. (piątek)
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro
Prowadzący: Beata Młyńska, Paweł Nasiłowski
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Usługa transportowa: 3 dniowy wyjazd dla 12 osób – około 540 km (Górzno, woj. kujawsko pomorskie).

Zakres oferty:

 • transportowa: 3 dniowy wyjazd dla 12 osób – około 540 km (Górzno, woj. kujawsko pomorskie na trasie Siedlce – Górzno – Siedlce
 • Czas trwania spotkania: 3 dni
 • Termin realizacji: 08-10.05.2019
 • Uczestnicy wyjazdu: 12 osób

2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oferty należy składać do dnia 28.02.2019

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: cena za wykonanie całości zamówienia: 100 %

5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia.

Opublikowano: 20.02.2019

projektwspolpracypasek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Pana Łukasza Weredy
 2. Wytwórni Pasz i Koncentratów "EKO-PASZ"

Przewodniczącym Rady LGD został wybrany Pan Marcin Bobryk, a Wiceprzewodniczącą Rady Pani Dominika Łastowska-Pietrasik. Serdecznie gratulujemy!

Protokół z posiedzenia Rady

Data publikacji: 13/02/2019

Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 250 000 zł.

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł.

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 100 000 zł

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki - Nabory 2019.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. od godz. 16.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 6. Rozpatrzenie wniosku Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”).
 7. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 8. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 9. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku zawartej pomiędzy Panem Łukaszem Weredą a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy-Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”.
 10. Rozpatrzenie wniosku Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” dotyczącego zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną na dni: od 1 do 24 lipca 2019r., umowa nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”).
 11. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 12. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 13. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu lub nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 roku, zawartej pomiędzy Wytwórnią Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 07.02.2019r.

23 stycznia 2019 r. w Siedlcach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej na kolejną, trzyletnią kadencję.

Lokalna Grupa Działania (w skrócie "LGD"), to organizacja tworzona na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, OSP i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce LGD najczęściej działają jako stowarzyszenia i tak też jest na obszarze powiatu siedleckiego. Po zarejestrowaniu LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 21 października 2013r., zaczęła ona działać na obszarze większości powiatu siedleckiego, tj. obszaru obejmującego gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.

W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, złożyliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) – tłumaczy Prezes Zarządu LGD, Hubert Pasiak. Opracowaliśmy ją oddolnie, z zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem uzyskaliśmy 10. miejscu na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Naszym głównym zadaniem jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków. Chcemy, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw – podkreśla Prezes.

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej aktualnie realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które zmieniają Ziemię Siedlecką. Są one realizowane w ramach trzech głównych celów LGD: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (na działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023 przewidziano 1 800 000 zł.), II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.(przewidziano 4,5 mln zł), III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców (przewidziano 2,7 mln zł.). Siedlecka LGD dotąd ogłosiła 26 konkursów i wybrała do dofinansowania dziesiątki projektów na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł.

Członkowie LGD podkreślają, że we władzach swoich przedstawicieli mają wszystkie samorządy, wchodzące w skład organizacji. Oprócz Huberta Pasiaka, który jest Prezesem Zarządu od powołania LGD w 2013 r., w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jest po jednym przedstawicielu każdego samorządu.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Hubert Pasiak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Hapunowicz (Wójt Gminy Zbuczyn)
Wiceprezes Zarządu – Wojciech Klepacki(Wójt Gminy Wodynie)
Skarbnik Zarządu – Krzysztof Kryszczuk (Wójt Gminy Wiśniew)
Sekretarz Zarządu – Grzegorz Góral (Wójt Gminy Kotuń)
Członek Zarządu – Henryk Brodowski (Wójt Gminy Siedlce)
Członek Zarządu – Karol Tchórzewski (Starosta Siedlecki)

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Tomasz Miszta (przedsiębiorca, przedstawiciel Gminy Domanice)
Wiceprzewodnicząca – Iwona Księżopolska (Wójt Gminy Mokobody)
Członek – Krzysztof Bujalski  (Wójt Gminy Suchożebry)
Członek – Jerzy Długosz (Wójt Gminy Skórzec)

RADA:
Marcin Bobryk – sektor gospodarczy – Gmina Zbuczyn
Beata Izdebska – sektor gospodarczy – Gmina Wiśniew
Marlena Paczek – sektor publiczny – Gmina Wodynie
Renata Bogdalska-Gałach – sektor gospodarczy – Gmina Siedlce
Bożena Kisielińska – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Mokobody
Jarosław Dobrowolski – sektor społeczny (mieszańcy) – Gmina Kotuń
Dominika Łastowska-Pietrasik – sektor społeczny – Gmina Skórzec
Magdalena Pilszka – sektor gospodarczy – Gmina Suchożebry
Katarzyna Karpiarz – sektor publiczny – Gmina Domanice
Jolanta Stańczuk – sektor społeczny – Miasto i Gmina Mordy
Jadwiga Będkowska – sektor publiczny – Powiat Siedlecki

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W 2019 ROKU

 1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.

Kwota alokacji - 100 000 zł

 1. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i  kulturowego.

Kwota alokacji - 250 000 zł

 1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy. międzysektorowej.

Kwota alokacji - 100 000 zł 

 1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Kwota alokacji - 200 000 zł

 1. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz  zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej.

Kwota alokacji - 200 000 zł 

GG5A7883

GG5A7915

GG5A7917

GG5A7986

GG5A8005

Liczba konkursów: 26
6 naborów – brak wniosków

Łączna kwota dotacji: 4 847 768 złoty

Cel ogólny: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 1. Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze.

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 999 zł

 1. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Kwota alokacji - 550 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 548 906 zł

 1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej.

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 200 000

 1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Kwota alokacji - 50 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 50 000 zł

ŁĄCZNIE: 998 906 złotych

Cel ogólny: II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.

1.Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota alokacji - 600 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji 600 000 zł

 1. Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota alokacji - 700 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 677 165

 1. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze.

Kwota alokacji - 300 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji – 300 000 

 1. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej.

Kwota alokacji - 300 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji – 287 978  zł

ŁĄCZNIE: 1 865 143 złotych

Cel ogólny: III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

 1. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną.

Kwota alokacji - 100 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 100 000 zł

 1. Upowszechnianie wiedzy o obszarze

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 955

 1. Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej.

Kwota alokacji - 1 500 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji- 1 483 734

 1. Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej

Kwota alokacji - 200 000 zł     Kwota wykorzystanej alokacji - 199 999

ŁĄCZNIE: 1 983 689 złotych

Cel ogólny: I. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023
- 1 800 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania –  998 906 zł. (55,49%)

Cel ogólny: II. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023      - 4 500 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania – 1 865 143 zł. (41,45%)
 
Cel ogólny: III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.
Limit dostępnych środków na  działania realizujące w/w cel na lata 2016-2023 – 2 700 000 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania – 1 983 689 zł. (73,47%)

01

02

03

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

zyczenia

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Siedlce, 12.12.2018
 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu
 3. Pani Anny Samoćko-Durek
 4. Pani Doroty Nasiłowskiej-Paczuskiej

Siedlce, 05.12.2018

protokół

W dniu 16 listopada 2018 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej.
Dokument znajduje się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki- Dokumenty LSR.

 

Siedlce, 16.11.2018r.

Informujemy, że dnia 2 listopada 2018 roku (piątek), Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne, za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zrealizowała operację pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, której celem było powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie uczestniczyła w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania prowadziły do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych, ale również pozyskanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i praktycznego wdrożenia, dzięki możliwościom jakie stwarza działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Pana Piotra Trębickiego


  Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Pani Anny Samoćko - Durek
 2. Gminy Kotuń

Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 1/10/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek Pani Anny Samoćko-Durek.

Protokół

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W piątek, 28 września 2018 roku, rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach operacji: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie. Pierwsze szkolenie, pt. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym przeprowadził prof. nadzw. dr hab. Marek Gugała. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych, dla których innowacja w rolnictwie jest wyzwaniem i szansą rozwoju samych przedsiębiorstw oraz gospodarstw i organizacji, ale również zwiększenia potencjału obszarów wiejskich Ziemi Siedleckiej. Oto krótka relacja zdjęciowa:


Ponad 140 mieszkańców obszarów wiejskich, głównie kobiet, wzięło udział w konferencjach „Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument” , które odbyły się 25 września br. w Płocku i 26 września w Siedlcach.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 3/09/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji oraz dodania do lokalizacji operacji działki nr 159, na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach.

Protokół

 

Uprzejmie informujemy o nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Ustawa

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn. Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  przystąpił do realizacji projektu: ”Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 6 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

Szanowni Beneficjenci pooddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR, PROW 20014-2020,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) przypominamy o konieczności stosowania list obecności z odpowiednimi klauzulami:

http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr.html

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu

Protokół z głosowania obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej

W dniu 27 czerwca 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. W dniu 18 lipca 2018 roku został podpisany, w tym zakresie, aneks do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie.

Zaktualizowana LSR (tekst jednolity)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji została wybrana następująca kandydatura:
1. Pan Paweł Nasiłowski – stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)
Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 03.07.2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące rozstrzygnięcia naborów wniosków oraz zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dot. projektów PROW 2014-2020

Klauzula informacyjna dot. projektów KSOW 2014-2020

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10, II piętro) w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017r.:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
10. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
11. Przestawienie informacji nt. projektów wdrażanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji,
w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 20.06.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 18 czerwca 2018r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
2. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
3. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
4. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących
w ramach wdrażania LSR,
4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
i zaplanowanych w niej wskaźników,
8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
w ramach LSR,
13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI – w terminie do 26 czerwca do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.
Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych..”
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu /-/ Hubert Pasiak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.05.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej w sprawie złożonego protestu.
Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady

 


Siedlce, 30.05.2018r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Na podstawie ww. przepisów opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Informujemy, że w dniu 25.05.2018 roku biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne!
Pracownicy LGD będą do Państwa dyspozycji na stoisku informacyjnym podczas II Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się na Placu Sikorskiego w Siedlcach!
Serdecznie zapraszamy!

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. od godz. 14.30 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

 

Siedlce, 23.05.2018r.

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja aplikacyjna dotycząca naborów z następujących zakresów:

Nabór 8 "Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

Nabór 9 "Towrzenie i rozwijanie ofert obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

Nabór 10 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

Nabór 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej"

znajduje się na stronie www.lgdsiedlce - ZAKŁADKA PLIKI - NABORY 2018

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Informujemy, że od 8 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 8/2018 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

NABÓR NR 9/2018 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

NABÓR NR 10/2018 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

NABÓR NR 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej"

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

 

 

Informujemy, iż decyzją z dnia 16.05.2018 r. zaakceptowany został dokument pt. „Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”.

Harmonogram naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informujezamiarze realizacji operacji własnych o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), tj. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Operacja własna -II

Fomularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

 

Informujemy o możliwości skorzystania przez beneficjentów z tzw. ulgi na start, w związku z rekomendacją ARIMR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej”, na wniosek Gminy Domanice.
Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady

 


Siedlce, 30.04.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów została wybrana następująca kandydatura:
1. Pani Beata Like, zam. Siedlce – stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów (1/2 etatu)

Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 26.04.2018r.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.04.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2018 r. nabór na następujące stanowisko:


SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Informujemy, że w dniu 30.03.2018 roku (piątek) biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne!
Za utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach w odpowiedzi na wyniki naboru nr 1/2018.
Poniżej protokół z posiedzenia.
Siedlce, 15.03.2018r.

Protokół z posiedzenia Rady

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 08.03.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

 • Nabór 8/2018- „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.
 • Nabór 9/2018- „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
 • Nabór 10/2018- „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
 • Nabór 11/2018- „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 6 wniosków. W dniu 2 lipca 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 8/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 10/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 11/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 5 stycznia 2018 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”
NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
W odpowiedzi na ogłoszone nabory do biura LGD Ziemi Siedleckiej wpłynęło blisko 30 wniosków!
Pracownicy Biura LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę weryfikacji złożonych wniosków.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z Partnerami Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Firmą Zaścianek Polski
serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”.

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 roku, o godzinie 16.00, w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10.
Program konferencji przewiduje między innymi: przedstawienie rezultatów projektu, prezentację bonów społecznych zrealizowanych w ramach projektu, wręczenie wyróżnień „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 grudnia 2017 roku pod nr telefonu 25/633 01 39, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Konferencja współfinansowana jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

UWAGA!
Termin naboru zgłoszeń w konkursie "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" został przesunięty na 11 grudnia (poniedziałek) do godz. 14.

Jeszcze raz zachęcamy do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej"! Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody! Szczegółowe informacje nt. konkursu uzyskać można w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25/633 01 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronie www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Informacja dla Beneficjentów!

W dniu 1 grudnia 2017r. została zaktualizowana  instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”. Szczegóły www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Informujemy, że od 15 grudnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”

NABÓR NR 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR NR 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR NR 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki - Nabory 2018.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet przez osoby, które przyszły do nas na doradztwo. W okresie VIII-X zebraliśmy 12 ankiet.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.do tego załącznik. pobierz

Informujemy, iż decyzją z dnia 13.11.2017 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował dokument pt. „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej”. Poniżej przedstawiamy w/w dokument. pobierz